วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556


งานวิจัยสรุปงานวิจัย

ชื่อวิจัยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต

ผู้วิจัย  วรรณี วัจนสวัสดิ

ความสำคัญของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรม
เกมการศึกษาลอตโต เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชายหญิง อายุ4–5 ปที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่2 ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา2551 สวนการศึกษาอนุบาลโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน243 คน

สรุปผลการวิจัย

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมเกมการศึกษา
ลอตโตโดยรวมและรายดานคือ ดานการสังเกตเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ
ดานการรูคาจํานวน  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
2. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการทํากิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตทั้ง
โดยรวม และรายดาน  มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้น  ในรายดานทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจัดหมวดหมูเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานการสังเกตเปรียบเทียบ
ดานการเรียงลําดับ และดานการรูคาจํานวนตามลําดับบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่16วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อาจารย์นัดสอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.
อาจารย์แจกกกระดาษ และให้หัวข้อว่า เรียนวิชานี้ 
-ได้ความรู้อะไร 
-ได้ทักษะอะไร 
-และเขียนถึงวิธีสอน


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15


วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ดูสาธิตการสอน เรื่องอวัยวะ(ร่างกาย)

วันที่ 1
-เด็กๆรู้จักอวัยวะอะไรบ้างค่ะ
-อวัยวะภายนอกของเด็ก ๆ มีอะไรบ้างค่ะ 
-ก่อนตอบให้เด็กยกมือตอบ 
-ครูติดภาพบนกระดาน 
- ให้เด็กช่วยกันนับ 

วันที่ 2
-ทบทวนความรู้เดิมจากเมื่อวานนี้ 
-มีรูปภาพอวัยวะมาให้เด็กสังเกตุแล้วเริ่มเขียน Map 
-ให้เด็ก ๆ ลองสัมผัสใบหูของเพื่อนข้างๆ แล้วถามว่ามีมีพื้นผิวอย่างไร
 -ให้เด็กสังเกตุใบหู  ใบหูของทุกคนมีสีผิวไม่เหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับสีผิว

วันที่
-ครูนำรุปอวัยวะต่าง ๆ มาให้เด็กดู 
-อะไรที่หูกับจมูกเหมือนกัน ทบทวนความรู้เดิมจากเมื่อวานที่เด็กได้รู้จักใบหู 
-สรุปอวัยวะของเราที่มีหน้าที่แตกต่างกัน

วันที่ 4
-เด็กค่ะเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรไปบ้างค่ะ
-มีอวัยวะอะไรบ้าง 
-ครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กฟัง 
-ถามเนื้อเรื่องนิทานมีประโยชน์อะไรบ้างค่ะ
-ครูสรุปหน้าที่กับประโยชน์ใกล้เคียงกัน สุดท้ายอาจสรุปเป็น Map นำเสนอ

วันที่
-ทบทวนความรู้เดิมจากเมื่อวานนี้ 
-วิธีดูแลรักษาอวัยวะของร่างกายเรา 
-ครู ถามเด็กว่า ถ้ามือเปลื่อนฝุ่นเรานำมือไปขยี้ตาได้หรือไม่ค่ะ 
- แล้วเราต้องทำอย่างไรค่ะ
-เด็ก ๆ ไม่ควรดู TV ใกล้เพราะจะทำให้สายตาสั้น 
-ครูและเด็กสรุปผลร่วมกัน


-งานที่ได้รับหมอบหมาย
มาตรฐานทางคณิตศาสตร์


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่14


วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ดูสาธิตการสอนของเพื่อน เรื่องกระดุม

วันที่ 1

-ให้เด็กสำรวจร่างกายตัวเอง
-ถามเด็กว่าทรายมั้ยว่ามีกระดุมกี่ชนิด
-ให้เด็กเปรียบเทียบกระดุมโลหะกับกระดุมอโลหะ
-เวลาเด็กบอกชนิดกระดุมที่เด็กรู้จัก ครูควรจดเป็น My Map
-นำกระดุมใส่ถุงซิปแล้วนำมาให้เด็กได้ดูความหลากหลายของชนิดของกระดุม

วันที่ 2
-ทบทวนความรู้เดิมจากเมื่อวานนี้
-เด็กๆนำกระดุมมาให้เด็กดูแล้วถามเด็กว่ากระดุมมีรูปทรงอะไร
-เขียนตารางความสัมพันธ์ของกระดุมแต่ละชนิด

วันที่ 3
-ถามเด็กๆว่ากระดุมใช้ทำอะไรได้บ้าง
-ถามเด็กๆว่ากระดุมที่ครูถืออยู่เป็นรูปอะไร
-นำกระดุมแต่ละชนิดมาติดให้เด็กดู แต่งนิทานเรื่องประโยชน์ของกระดุม

วันที่ 4
-ให้เด็กนำกระดุมที่เด็กชอบ และนำมาใส่กล่อง
-ครูสรุปผลร่วมกันกับเด็ก
-มีการใช้คำถามว่า 


งานที่ได้รับมอบหมาย
- My maping มาตรฐานคณิตศาสตร์ลงบล็อค

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556

-วันนี้อาจารย์นัดประชุมทั้ง 2 ห้อง
  อาจารย์พูดเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสีเอก
  การเลือกโรงเรียนที่จะสังเกตการสอน
  คุยงานการแสดงศึกษาศาสตร์ทาเลนต์บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2556

อาจารย์พูดถึงเรื่อง บล็อก  หางานวิจัยใส่ แล้วสรุปสั้นๆๆ หา2-3เรื่อง

สอบสอบเรื่องขนมไทย


วันที่ 1 ชื่อขนมไทย

-เด็กรู้จักขนมอะไรบ้างค่ะ 

-ลองดูจากภาพสิค่ะ-พร้อมนำตัวเลขไปติดกำกับ

วันที่ 2 ลักษณะรูปร่างของขนมไทย


- นับจำนวนขนมทั้งหมด 

-นำเลขฮินดูอารบิกมาแทนค่าของจำนวนขนมที่นับได้
-แยกขนม ประเภทที่มีสีเหลือง- เรียงขนมจากซ้ายไปขวา 
-ถามเด็กว่าอยากชิมขนมกันมั้ยค่ะ
- ครูแบ่งครึ่งขนม
 - ครูวางเรียงขนมชั้น เม็ดขนุน สลับกัน 
- ให้เด็ก ๆ ออกมาเรียงตามแบบ
-เล่นเกมจับคู่ภาพเต็มกัภาพที่แยกเป็นส่วนๆ

เพิ่มเติม
-เด็กอายุเท่าไร  
-สอนวันถัดไป ต้องเพิ่มขนมชนิดใหม่ให้เด็กได้รู้จักเพิ่มขึ้น-ใช้อะไรเป็นเกณฑ์

*ดูสาธิตการสอนของเพื่อน  เรื่องข้าว

วันที่ 2 ลักษณะของข้าว

- เด็ก ๆ รู้จักข้าวอะไรบ้างค่ะ 

วันที่ 4 การเก็บรักษา

- เด็ก ๆ เคยเห็นข้าวเก็บไว้ที่ไหนค่ะ ทำไมต้องเก็บข้าวครูเอารูปที่เก็บข้าวต่าง ๆ มาให้เด็กดู

เพิ่มเติม
-การพูด จังหวะคำ

-ลำดับเรื่อง หัวข้อ ในแต่ละวันสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก
*ดูสาธิตการสอนของเพื่อน  เรื่องกล้วย

วันที่ 1 ชื่อของกล้วยชนิดต่าง ๆ

-เด็ก ๆ รู้จักกล้วยอะไรบ้างค่ะ
-เด็ก ๆ ทราบหรือไม่ว่าในตระกล้ามีกล้วยอะไรบ้างให้เด็ก ๆ หยิบกล้วยมาเรียงแล้วนับ,

-หยิบภาพเรียงลำดับ กล้วยทั้งหมด 9 หวี  กล้วยหอม 4 หวี กล้วยน้ำละว้า 3 หวี กล้วยไข่ 2 หวี

วันที่ 2 ลักษณะของกล้วย

- ถามคำถามเพื่อทบทวนความรู้เด็กเมื่อวานนี้ว่า เด็กรู้จักกล้วยอะไรบ้างค่ะ
- สรุปตอนท้ายด้วย My map

วันที่ 3 ข้อควรระวัง

-สร้างเรื่อง พ่อไปตัดกล้วย ใช้สอนเรื่องตำแหน่ง ทิสทาง

วันที 4 การขยายพันธ์

-แบ่งกลุ่มใช้กระดาษตัดเป็นรูปมือแต่ละแปลงห่างกัน 1 ฝ่ามือ ปลูกเว้นละยะเพื่อที่จะขยายพันธ์ แปลงใครขายพันธ์ต้นกล้วยได้มากที่สุด

เพิ่มเติม-หากเรื่องเป็นเนื้อหา ให้ใช้นิทานเป็นตัวเล่าเรื่อง

-เน้นการปฏิบัติจริง
งานที่ได้รับมอบหมาย- ให้นักศึกษาทุกคนไปอ่านงานวิจัยคนละ 1 เรื่องพร้อมสรุปลงบล็อกเกอร์